Warunki sprzedaży

Data wejścia w życie: 01.01.2023 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe warunki sprzedaży („ Warunki sprzedaży ”) dotyczą sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej www.maccosmetics.pl („ Strona internetowa ”). Warunki sprzedaży określają w szczególności:

 a) warunki składania zamówień;
 b) zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.

1.2. Aby móc kupować produkty za pośrednictwem Strony internetowej, klienci powinni: (a) mieć ukończone przynajmniej 18 lat; (b) nabywać produkty jako konsumenci, co oznacza osoby fizyczne nabywające produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową; (c) zarejestrować się na Stronie poprzez założenie konta użytkownika; oraz (d) przestrzegać Warunków sprzedaży.

1.3. Niniejsza umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

2. Identyfikacja Sprzedającego

2.1. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i prowadzącym sprzedaż za jej pośrednictwem jest spółka Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019698, NIP PL 5260011173, REGON 010128910, z w pełni pokrytym kapitałem zakładowym w wysokości 5.979.501,13 zł (dalej zwana „Sprzedającym” lub „MAC” , „MAC Poland Online” , „M•A•C Poland” , „MAC Poland” lub „My” – we właściwej formie gramatycznej).

3. Produkty

3.1. Informacje o produktach zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności opis produktów, parametry techniczne i funkcjonowania oraz ceny, nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ceny podane na Stronie internetowej dotyczą wyłącznie produktów kupowanych za jej pośrednictwem.

4. Ceny, opłaty z tytułu dostawy

4.1. Wszystkie ceny za produkty dostępne za pośrednictwem Strony internetowej zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek oraz wszystkie pozostałe elementy ceny, za wyjątkiem określonych poniżej opłat z tytułu dostawy, i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena za produkty nie zawiera opłat za ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Sprzedającego (np. usługa pakowania na prezent). W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.

4.2. Informacje o cenie podane na Stronie internetowej są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez klienta zgodnie z postanowieniami art. 5.5 poniżej. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen na Stronie internetowej.

4.3. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości klienta przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny produktów i określona osobno na formularzu zamówienia. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy przejść do części poświęconej Dostawie na Stronie internetowej.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Liczba produktów dostępnych w ramach promocji może zostać ograniczona przez Sprzedającego. Zasady takich promocji będą określane osobno na Stronie internetowej.

5. Składanie zamówienia

5.1. Szereg prostych wskazówek podanych na Stronie internetowej przeprowadzi klienta przez proces składania zamówienia. Uprzejmie informujemy, że do złożenia zamówienia niezbędne jest utworzenie konta użytkownika – według wskazówek podanych na Stronie internetowej.

5.2. W celu złożenia zamówienia, klient powinien – po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Zasad polityki prywatności, Warunków oraz niniejszych Warunków sprzedaży, i po utworzeniu konta („ Moje konto ”) – wybrać zamawiany produkt oraz podać ilość produktów, które chce kupić (do czterech (4) sztuk danego produktu), przy maksymalnym jednorazowym zakupie o wartości 4.000 złotych (PLN) na jednego klienta. W celu złożenia zamówienia, klient zostanie poproszony o podanie pewnych danych – podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do złożenia zamówienia i realizacji umowy. Ponadto musimy również ograniczyć liczbę zamówień do nie więcej niż trzech (3) zamówień na jednego klienta dziennie.

5.3. Klient powinien kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”, aby umieścić wybrane przez siebie produkty w zamawianej ilości w koszyku. W każdej chwili w trakcie dokonywania zakupów, klient może przejrzeć produkty znajdujące się w koszyku klikając opcję „Przejdź do kasy” na każdej stronie. Klient może zapisać produkt jako ulubiony klikając opcję „Przenieś do ulubionych” umieszczoną poniżej nazwy produktu. Produkt zostanie wówczas przeniesiony do części „Ulubione” w sekcji „Moje konto” klienta. Aby uzyskać dostęp do części „Ulubione” z dowolnego komputera, klient powinien zarejestrować lub zalogować się do swojego Konta.

5.4. W celu złożenia zamówienia, klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami, aby przejść przez proces zapłaty za zamówienie w kasie. Klient może w każdej chwili poprawić błędy w podanych przez niego danych, zmienić zawartość koszyka poprzez dodanie lub usunięcie z niego jednego lub więcej produktów lub anulowanie całego zamówienia przy przejściu do kasy przed wysłaniem zamówienia.

5.5. Klient składa zamówienie na produkty za pośrednictwem Strony internetowej klikając opcję „Zamówienie z obowiązkiem dokonania zapłaty” na zakończenie procesu składania zamówienia, co stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków sprzedaży oraz treściami zawartymi na Stronie internetowej, z którymi klient miał możliwość zapoznania się w trakcie składania zamówienia (zastosowanie mają dokumenty obowiązujące w dniu składania zamówienia).

5.6. Oferta złożona w sposób określony powyżej jest dla klienta wiążąca przez okres 30 dni od momentu jej złożenia (tj. od momentu złożenia zamówienia), chyba, że w tym czasie Klient otrzyma od Sprzedającego informację o braku dostępności produktów. Klient może odwołać ofertę (tj. anulować zamówienie) w dowolnym momencie do czasu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.8 poniżej – w tym celu należy skontaktować się z Działem obsługi klienta .

5.7. Po złożeniu zamówienia, wyświetli się strona z „Podziękowaniem” i nastąpi nadanie do klienta maila potwierdzającego otrzymanie przez nas zamówienia. Mail potwierdzający otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) zawiera m.in. podsumowanie warunków sprzedaży, dokładne określenie ceny i formy zapłaty, informację na temat opłat z tytułu dostawy. Otrzymanie przez klienta Potwierdzenia zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży (Potwierdzenie zamówienia jest jedynie automatycznie wysłanym potwierdzeniem, że zamówienie wpłynęło do Sprzedającego).

5.8. Po skompletowaniu przesyłki klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dostarczenia klientowi wiadomości e-mail informującej o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia. Umowa jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie do klienta wskazanej powyżej wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy. Postanowienia umowy wynikające z Warunków sprzedaży utrwalane i udostępniane są poprzez umieszczenie tego dokumentu na Stronie internetowej, jak również poprzez wysłanie ich do klienta w formie linku do pliku pdf. Umowa zabezpieczona jest w sposób określony w niniejszych Warunkach sprzedaży oraz Warunkach korzystania ze Strony internetowej.

5.9. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, Sprzedający zawiadomi o tym klienta (jeśli zostały pobrane od klienta płatności tytułem tego zamówienia, zostaną one niezwłocznie zwrócone). W przypadku wysłania do klienta informacji o braku zamówionych produktów, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.10. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków sprzedaży.

5.11. W przypadku, gdy Potwierdzenie zamówienia nie dojdzie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, w celu uzyskania pomocy klient może skontaktować się z nami pod numerem +48221049989, lub adresem e-mail obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00-17:00.

5.12. W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w trakcie składania zamówienia lub potrzeby uzyskania informacji na temat wcześniej złożonych zamówień, należy skontaktować się z nami pod numerem +48221049989, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub kliknij w link: OBSŁUGA KLIENTA. W celu uzyskania jak najszybszej pomocy, prosimy o przygotowanie numeru zamówienia.

5.13. W przypadku podania przez klienta niewłaściwych lub nieprawdziwych danych nie będzie możliwe skuteczne złożenie zamówienia lub jego realizacja;

6. Usługa pakowania na prezent

6.1. W przypadku, gdy klient życzy sobie, aby zamówione przez niego produkty zostały zapakowane na prezent, należy kliknąć opcję „Pakowanie na prezent”, która pojawi się na stronie „przejście do kasy”. Zwracamy uwagę, że usługa Pakowania na prezent może wiązać się z dodatkowymi opłatami wskazanymi na Stronie internetowej – informacja o tych dodatkowych opłatach zostanie klientowi udostępniona przed złożeniem zamówienia; podane na Stronie internetowej opłaty będą zawierały podatek od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje dotyczące Pakowania na prezent są określone na Stronie internetowej.

6.2. W przypadku zamówienia usługi „Pakowania na prezent” w odniesieniu do więcej niż jednego produktu, wszystkie te produkty zostaną umieszczone w jednej paczce.

7. Kod oferty

7.1. Możemy organizować akcje promocyjne – ich zasady zostaną określone odrębnie. Klienci uprawnieni do skorzystania z możliwości dokonania zakupów na preferencyjnych warunkach otrzymają tzw. kod oferty. Aby zrealizować kod oferty, klienci winni wprowadzić swój kod w polu „Kod oferty” przy przejściu do kasy na Stronie internetowej (w trakcie składania zamówienia). Kody oferty uwzględniają wielkość liter i dlatego winny być wpisywane dokładnie tak jak wyglądają. Szczegółowe postanowienia dotyczące produktów objętych kodem oferty, a także warunków korzystania z kodów oferty będą zawarte w szczegółowych regulaminach, o których poinformujemy za pośrednictwem Strony internetowej lub newslettera.

7.2. Po zatwierdzeniu kodu oferty, oferta zostanie wyświetlona w części „Weryfikacja zamówienia”.

7.3. Do jednego zamówienia można zastosować jeden kod oferty.

8. Opcje zapłaty

8.1. Za produkty Klienci mogą zapłacić:

a) kartą kredytową. Akceptujemy następujące karty kredytowe:
 - Visa
 - MasterCard
 - American Express

b) kartą debetową. Akceptujemy następujące karty debetowe:
 - Visa
 - MasterCard

c) gotówką przy odbiorze.

8.2. Nie akceptujemy kart kredytowych i debetowych z adresem rozliczeniowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.3. W przypadku wyboru zapłaty kartą kredytową lub debetową, zapłata za zamówienie zostanie pobrana z rachunku klienta nie wcześniej niż w momencie wysyłki produktu. Zastrzegamy, że autoryzacja karty i zablokowanie na rachunku klienta kwoty wystarczającej na opłacenie zamówienia nastąpi przy składaniu przez Państwo zamówienia. Szacowane terminy wysyłki podane są tutaj.

8.4. Dla bezpieczeństwa klientów, w przypadku zapłaty kartą kredytową lub debetową, imię i nazwisko oraz adres klienta podany dla celów rozliczeń musi być zgodny z imieniem i nazwiskiem oraz danymi podanymi na karcie kredytowej lub debetowej, którą dokonano zapłaty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, które nie spełnia tych kryteriów, chyba że klient wybierze inny sposób płatności. Klient zostanie powiadomiony o konieczności wyboru innego sposobu płatności oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

8.5. Wszyscy posiadacze kart kredytowych i debetowych podlegają procedurom walidacji i autoryzacji przez wystawcę kart. W przypadku, gdy wystawca karty klienta odmawia autoryzacji lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje naszej zapłaty, zarówno z góry, jak i po dokonaniu zapłaty, Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia lub odmówić dostawy zamówionych produktów (chyba że klient wybierze inny sposób płatności); w takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy.

9. Pytania dotyczące zamówień

9.1. W celu uzyskania informacji o wysyłce klienci mogą kontaktować się z nami pod numerem +48221049989, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-20:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 12:00 lub kliknij w link: OBSŁUGA KLIENTA.

9.2. Posiadając Konto, klienci mogą sprawdzać status swoich najnowszych zamówień na stronie Status zamówienia w zakładce Moje konto. Jest to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania najbardziej aktualnych informacji o zamówieniu.

9.3. Na stronie Status zamówienia klient zostanie poproszony o zalogowanie się poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Strona zawierająca podsumowanie zamówienia przedstawi klientowi szczegółowe informacje o jego bieżących i poprzednich zamówieniach. W przypadku, gdy zamówienie zostało wysłane, wyświetlony zostanie odpowiedni numer przesyłki, jeśli został on nadany. Klienci mogą śledzić status dostawy zamówienia przez naszego kuriera klikając „Wysłane” w zakładce Status zamówienia. Niektórzy przewoźnicy mogą nie udostępniać informacji umożliwiających śledzenie przesyłki do 24 godzin roboczych od chwili wysyłki zamówienia.

10. Dostawa

10.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy przystąpimy następnego dnia roboczego.

10.2. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

10.3. Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy, które wyszczególnione są osobno na formularzu zamówienia (przed jego wysłaniem) i dowodzie dostawy. Przy złożeniu zamówienia o wartości od 139 zł (z VAT) nie pobieramy opłat z tytułu dostawy.

10.4. Produkty są dostarczane w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia przez klienta, o ile nie powiadomimy klienta, w tym pocztą elektroniczną, w tym samym terminie, o niedostępności produktów.

10.5. Przesyłka z zamówionymi produktami zawiera również fakturę VAT i formularz odstąpienia od umowy / złożenia reklamacji, zawierający szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy / złożenia reklamacji, jak również inne wymagane prawem informacje. W przypadku, gdy produkty wyszczególnione na fakturze nie są zgodne z produktami zawartymi w dostarczonej przesyłce, klient powinien bezzwłocznie zawiadomić nas o tym telefonicznie pod numerem +48221049989, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-20:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 12:00 lub kliknij w link: OBSŁUGA KLIENTA.

11. Prawo odstąpienia od umowy

11.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

11.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną formę (np. na piśmie, za pośrednictwem e-mail); w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się formularzem, który otrzymają Państwo wraz z dostarczanymi produktami, załączonym jako Załącznik nr 1 na końcu niniejszych Warunków sprzedaży lub wzorem formularza stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

11.3. Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa lub w innej, dowolnej formie np. klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 22 104 9989 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres obsluglaklienta@cs.maccosmetics.pl z podaniem szczegółów zamówienia.

11.4. W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem tego terminu, na wskazany adres.

11.5. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w art. 11.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

11.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

11.8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w art. 11 zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

11.9. Produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej nie podlegają zwrotowi jedynie w przypadku, w którym pomimo odstąpienia od umowy spełnione i zachowane zostały przez klienta warunki umożliwiające skorzystanie z oferty promocyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na link: OBSŁUGA KLIENTA.

11.10. Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

11.11. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają zasadom dotyczącym zwrotów obowiązującym w każdym sklepie – do takich zwrotów niniejsze Warunki sprzedaży nie mają zastosowania i nie będą one realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej.

11.12. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo w Załączniku nr 2.

12. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady produktów

12.1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi produkty bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację; może być ona złożona w dowolnej formie (np. na piśmie, za pośrednictwem e-mail [wstawić adres e-mail Biura Obsługi Klienta]).

12.2. Reklamacje mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa lub kontakt na link: OBSŁUGA KLIENTA Skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia sposobu przekazania nam produktu, którego dotyczy reklamacja). Reklamowany produkt odbierze od Państwa na nasz koszt przewoźnik; W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem Strony internetowej. Uprzejmie informujemy, że w celu złożenia reklamacji mogą się Państwo posłużyć formularzem dołączonym do zamówionych przez Państwa produktów (ale nie jest to obowiązkowe). Jeśli chcesz złożyć reklamację w inny sposób niż na piśmie lub za pośrednictwem e-mail, prosimy o kontakt na dane podane w art. 15.

12.3. O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, na wskazany adres kontaktowy. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

12.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, wymienione na nowe albo zwrócimy Państwu kwotę, jaką uiściliście Państwo za dany produkt. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami w link: OBSŁUGA KLIENTA.

12.5. Sprzedający odpowiada za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia, chyba że termin przydatności tego produktu do użycia, określony przez producenta jest dłuższy.

12.6. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Żadne postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Klientów nabywających towary jako konsumenci lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

12.7. W razie zaistnienia sporu klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

13. Prawo właściwe

13.1. Do niniejszych Warunków sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

14. Uprawnienia Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.

14.1 Zwracamy uwagę, że możemy dokonać zmiany postanowień niniejszych Warunków sprzedaży. Zmiany Warunków sprzedaży będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na Stronie internetowej, z tym że do zamówień złożonych przed zmianą Warunków sprzedaży znajdzie zastosowanie wersja Warunków sprzedaży z dnia złożenia danego zamówienia przez klienta.

15. Kontakt

15.1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat produktów i sposobów zakupu za pośrednictwem naszej strony, klienci mogą kontaktować się z nami w link: OBSŁUGA KLIENTA lub listownie na adres korespondencyjny Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Postępu 21B; 02-676 Warszawa z dopiskiem DZIAŁ ONLINE oraz telefonicznie pod numerem +48221049989 lub e-mailem pod adresem [wstawić adres e-mail Biura Obsługi Klienta].

16. Wejście w życie i obowiązywanie

16.1 Warunki sprzedaży w obecnym brzmieniu wchodzą w życie w dniu 31 października 2016 r.

Załącznik do Warunków Sprzedaży – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa. Adres do korespondencji: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., ul. Poleczki 35A; 02-822 Warszawa
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*)niepotrzebne skreślić